Baron du Jardin verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. We doen er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen aan uw privacy zijn vastgelegd  in de algemene verordening gegevensbescherming, waarbij de autoriteit persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Baron du Jardin handelt binnen de kaders van de wet.

Baron du Jardin is verantwoordelijk voor verwerking van uw gegevens, die haar toekomen in de uitvoering van verschillende werkzaamheden. Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar info@barondujardin.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. Voorbeelden hiervan kunnen zijn uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Als u besluit van onze diensten gebruik te maken of een product bij ons bestelt, is het nodig om deze gegevens te verkrijgen. Alleen dan kan de overeenkomst tot stand komen en kunnen wij de producten afleveren.

 

Gegevens verzameld bij anderen?
De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Baron du Jardin is juridisch verwerkingsverantwoordelijke. Op het moment dat er een project gestart wordt vanuit een onderneming waarbij werkzaamheden voor en tbv medewerkers worden uitgevoerd, is de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
Baron du Jardin heeft geen functionaris gegevensbescherming in dienst. Voor vragen over onze privacyverklaring of daaromtrent kunt u een mail sturen naar het emailadres info@barondujardin.nl ovv gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

Categorie 1: Naam en contactgegevens: Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

Categorie 2 Betaalgegevens: Dit is uw rekeningnummer.

Categorie 3 Overige persoonsgegevens: Hieronder valt voor onze webshop de bestelhistorie. Dit zijn de gegevens over de producten die u hebt besteld.

 

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Leveren van diensten

  • Inschrijven in onze systemen
  • Opmaken van overeenkomst c.q contract
  • Kunnen monitoren van de voortgang van onze projecten

Onderzoek en statistiek

  • Bijhouden van aantal nieuwe klanten per regio
  • Analyseren van deze data
  • Verbeteren van onze website

Juridische geschillen

  • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil

 

Voor welke diensten gebruiken we uw gegevens?
Voor het op een correcte wijze uitvoeren van de diensten die wij leveren en de projecten die wij uitvoeren, gebruikt Baron du Jardin persoonsgegevens uit de 1e categorie.

Voor de verkoop van diensten en producten gebruikt Baron du Jardin persoonsgegevens uit de 1e, 2e en 3e categorie.

Daarnaast kan het voorkomen dat Baron du Jardin uw gegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Toestemming:

Baron du Jardin gebruikt uw gegevens met als grondslag toestemming.

Overeenkomst:

Baron du Jardin gebruikt persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?
Baron du Jardin maakt gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld software. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons.

Deze leveranciers zijn onze verwerkers en wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de zorgvuldige omgang met uw gegevens. Het kan voorkomen dat Baron du Jardin verplicht is om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat, anders niet. Baron du Jardin zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Baron du Jardin een strikt beleid als het hier om gaat. Baron du Jardin heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Categorie 1 Naam en contactgegevens

Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat.

Categorie 2 Betaalgegevens

Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. In het geval van een betaalde product of dienst, bewaren we de eventueel opgeslagen gegevens ook 7 jaar na de laatste transactie. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Categorie 3 Bijzondere persoonsgegevens.

Voor de bestelhistorie van de webshop bewaren we de gegevens zolang een klant bij ons ingeschreven staat.

 

Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Baron du Jardin vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

Recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

Recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

Recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;

Recht van dataportabiliteit; op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Recht van bezwaar; indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Baron du Jardin vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@barondujardin.nl