HOVENIERSBEDRIJF EN TUINONTWERP

BARON DU JARDIN

 

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Hovenier / groenvoorziener: Hoveniersbedrijf en tuinontwerp Baron du Jardin

1.2 Hoveniers- / groenvoorzienerswerkzaamheden: tuinontwerp, tuinonderhoud, tuinrenovatie en tuinaanleg.

1.2.1 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

1.2.2 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

1.2.3 Het leveren van benodigde materialen voor onder artikel 1.2.1 en 1.2.2 genoemde werkzaamheden.

1.2.4 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en / of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Baron du Jardin opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en / of het leveren van goederen, als onder artikel 1.2 omschreven.

1.4 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Baron du Jardin zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW.

1.5 Vrij of regiewerk: alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1.2 welke niet vallen onder die zoals onder artikel 1.4 omschreven en die tussen opdrachtgever en Baron du Jardin zijn overeengekomen, exclusief BTW.

1.6 Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Baron du Jardin voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en / of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop.

 

3. DE OFFERTE / HET AANBOD

3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Baron du Jardin de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Baron du Jardin deze informatie te verstrekken.

3.2 Baron du Jardin brengt de offerte schriftelijk uit.

3.3 De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.4 De offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en / of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Baron du Jardin verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.5 Baron du Jardin behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekeningkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

3.6 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Baron du Jardin wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Baron du Jardin retour worden gezonden.

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren aan Baron du Jardin betalen in geval Baron du Jardin wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en / of levering goederen wordt gegeven.

3.8 In de offerte is vermeld wanneer vermoedelijk met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

3.9.1 De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).

3.9.2 Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.10 De offerte vermeldt vooraf indien anders dan bankoverschrijving, de wijze van betaling.

 

 

 4. DE OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uit voeren van vrij of regiewerk en / of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) als mede aanvulling en / of wijzigingen daar van, komt tot stand door (bij voorkeur schriftelijke) aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling.

4.2 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord geeft en of tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel (per email) terugzendt aan Baron du Jardin.

4.3.1 Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomene.

4.3.2 In dit geval maakt Baron du Jardin de offerte opnieuw op en zijn de leden 2 en 3a vervolgens opnieuw van toepassing.

4.4 De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.

4.5 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en / of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Baron du Jardin niet.

 

5. DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

5.1 De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is exclusief BTW of anders vermeld.

5.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en / of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en / of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden. 5.3 Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

6. DUUR, WIJZIGINGEN EN BEEINDIGING AANGENOMEN WERK

6.1 Wijzigingen in het aangenomen werk en / of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

6.2 Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 6.3 Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Baron du Jardin en de opdrachtgever onderling worden verrekend, naar redelijkheid en billijkheid.

6.4 Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen Baron du Jardin en opdrachtgever heeft
een duur van minimaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds
opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.4.1 In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd
heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
6.4.2 Baron du Jardin kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6.5 Bij annulering van het overeengekomene tussen Baron du Jardin en opdrachtgever zijn de volgende bepalingen van toepassing.

  1. a)  Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het aangenomen werk is 30% van de offerteprijs verschuldigd met een minimum van € 250,00 ex BTW.
  2. b)  Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het aangenomen werk is de volledige offertesom, verschuldigd. Baron du Jardin brengt de gederfde arbeid, vergoeding van gemaakte onkosten en gederfde winst, afhankelijk van onder meer de reeds verrichte werkzaamheden, in rekening bij de opdrachtgever.

6.5.1 Baron du Jardin heeft recht op vergoeding van gederfde arbeid, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van gederfde arbeid, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

 

7. LEVERING

7.1 Baron du Jardin staat ervoor in dat de verkochte goederen en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.

 

7.2.1 Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen Baron du Jardin en de opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

7.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt, indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, uitvoering / levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvangs) datum. 7.2.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan vijf dagen heeft Baron du Jardin het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs) termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

7.3 Indien naar het oordeel van Baron du Jardin de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  • hetzij wanneer Baron du Jardin aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;
  • hetzij wanneer uiterlijk 5 dagen zijn verstreken nadat Baron du Jardin schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

9. BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING

9.1 Betaling vindt plaats bij bankoverschrijving, contanten of een gegarandeerd en door Baron du Jardin geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien betaling na ontvangst van factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij een bedrag tot 250 EURO heeft de hovenier het recht administratie kosten in rekening te brengen.

9.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

9.4 Bij koop heeft Baron du Jardin het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot 1000 EURO en maximaal 40% bij een hogere totaalprijs.

9.5 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. Baron du Jardin zendt na verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Baron du Jardin invorderingskosten en rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

9.7 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van 10 EURO. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Baron du Jardin, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

 

11. KLACHTEN

11.1 Klachten over geleverde goederen worden door Baron du Jardin uitsluitend in behandeling genomen indien:

  • het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de Baron du Jardin zijn aangekocht;
  • volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd;
  • ingeval van zichtbare gebreken; de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend;
  • ingeval van onzichtbare gebreken;

de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven bij Baron du Jardin zijn ingediend.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1.1 Baron du Jardin is in geval van art.7 lid 2b en c slechts gehouden die schade te vergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan Baron du Jardin.

12.1.2 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na levering bij Baron du Jardin hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

12.1.3 Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

12.2 Het recht op vergoeding van de schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.

12.3 Baron du Jardin is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door / bij uitvoering van de overeenkomst ter hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering waartoe Baron du Jardin zich heeft verbonden.

 

13. OVERMACHT

13.1 Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk / levering en de overeengekomen prijs.

13.2 Indien naar het oordeel van Baron du Jardin de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Baron du Jardin het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Baron du Jardin het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

 

14. GESCHILLEN REGELING

14.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en Baron du Jardin over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Baron du Jardin worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen. 14.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst, overeenkomstig art.11, aan Baron du Jardin heeft voorgelegd.

14.3 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Baron du Jardin is voorgelegd, dient het verschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhandig te worden gemaakt.

14.4 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Baron du Jardin aan deze keuze gebonden, indien Baron du Jardin dit wil doen, moet deze de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Baron du Jardin dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

14.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

14.6 Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen Baron du Jardin en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

16. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDE

16.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en werkzaamheden direct of indirect gedaan bij Baron du Jardin.

16.2. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Baron du Jardin (te vinden op www.barondujardin.nl) is leidend. Indien de digitale versie derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang.

16.3 Kennelijke (digitale) drukfouten binden Baron du Jardin niet.

16.4 Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicatie.

 

© Baron du Jardin augustus 2020